miercuri

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind igienizarea terenurilor nelucrate


GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind igienizarea terenurilor nelucrate
Luând în considerare faptul că în ultimii ani s-au înregistrat creşteri constante ale suprafeţelor de teren agricol lăsate neutilizate, ajungând în prezent la 10% - 15% din suprafaţa arabilă a ţării, (şi asta nu pentru că ţăranii un au echivalentul a 100 euro ca să plătească aratul pentru un ha, ci pentru că ei stau prin crâşme după cum a afirmat de atâtea ori dom’ Ministru) având în vedere că acest fenomen conduce pe termen lung la creşterea vulnerabilităţii solului, la degradarea acestuia, reprezentând o sursă de îmburuienare care reduce spaţiul care revine plantelor cultivate, (păi dacă este teren nelucrat… unde sunt plantele cultivate???) îngreunează efectuarea lucrărilor agricole şi creşte costurile de producţie, iar nelucrarea suprafeţelor agricole reduce esenţial productivitatea acestora şi implicit a culturilor, având în vedere că neadoptarea acestei măsuri poate atrage după sine diminuarea substanţială a producţiei agricole cu consecinţe asupra securităţii alimentare a populaţiei, precum şi abandonarea cultivării terenurilor agricole şi diminuarea activităţii economice în spaţiul rural, (dar nu din vina guvernărilor idioate, ci din vina ţăranilor cărora le vine… aşa un dor de ducă prin ţări străine, pe la cules căpşuni… sau ca să îngrijească bătrânii altora etc. etc.) având în vedere cele menţionate mai sus este necesară aprobarea unor măsuri pentru igienizarea terenurilor nelucrate care vor avea consecinţe pozitive asupra activităţii economice din spaţiul rural şi al securităţii alimentare a populaţiei, având în vedere că această măsură vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a) teren nelucrat - orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care în cursul anului de referinţă pentru anchetă (anul în care se face controlul), nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor şi care nu îndeplineşte standardele prezentate în art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă; Păi dacă nu este teren agricol, atunci cum poate fi lucrat?
b) fondul agricol naţional - totalitatea terenurilor cu destinaţie agricolă din fondul funciar al României;
c) teren neagricol – teren care nu ţine de agricultură, care nu se foloseşte în agricultură.
Art. 2
(1) Deţinătorii de terenuri, fie că au calitatea de agricultor sau nu, au obligaţia să lucreze terenul sau să desfăşoare activităţi agricole indiferent de tipul de posesie, cu respectarea următoarelor standarde: (Adică eşti - nu eşti ţăran, trebuie să pui roşii că aşa cere Tabără, iar în curând, ca să fie sigur că merge treaba o să ne ceară şi cote, ca pe vremea colectivizării)
a) întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an;
b) evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole sau pe terenurile neagricole extravilane inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei. Ce se înţelege prin vegetaţie nedorită? Dacă pe un teren cu plante furajere sau pe o fâneaţă apar şi câţiva nuci, să spunem, din nucile plimbate de colo-colo de ciori, iar nucii ăştia cresc, atunci care sunt „plantele nedorite” pentru că şi iarba este bună dar şi nucii ard bine iarna? Şi atunci noi ce trebuie să distrugem? Iarba sau pomii?
(2) Igienizarea terenurilor se face prin realizarea lucrărilor conform standardelor prevăzute la alin. (1).
Art. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 de către deţinătorul de teren constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, pentru fiecare an agricol în care nu au fost respectate aceste prevederi.
(2) Cuantumul sumei prevăzute la alin. (1) este următorul:
a) 200 lei/ha pentru primul an;
b) 300 lei/ha pentru al doilea an;
c) 400 lei/ha începând cu al treilea an consecutiv de contravenţie.
(3) Cuantumul sumei prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 4
Prevederile art. 3 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1) Verificarea, constatarea şi sesizarea nerespectării de către deţinătorii de teren a dispoziţiilor art. 2 se face de către specialiştii împuterniciţi în acest scop de:
a) centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, denumită în continuare APIA, pentru terenurile agricultorilor ce fac obiectul cererilor de plată pe suprafaţă;
b) direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pentru celelalte terenuri din fondul agricol naţional. Să luăm un studiu de caz: Să spunem că un ţăran seamănă floarea soarelui dar nu are bani să erbicideze parcela şi cum la floarea soarelui se dă o singură praşilă, până la recoltare vor mai creşte şi alte buruieni. Acest ţăran este pasibil de amendă pentru că are „plante nedorite” pe parcelă chiar dacă el şi-a lucrat terenul agricol. După cum vedeţi, interpretări cât cuprinde şi abuzuri pe măsură.
(2) Sesizarea privind nerespectarea prevederilor art. 2 este redactată în scris, de reprezentantul centrului judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, sau de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sub semnătura celui care o formulează şi se depune la secretariatul instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, în raza căreia se află terenul care face obiectul sesizării.
(3) În urma analizării sesizărilor depuse conform alin. (2), conducătorii instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz, somează în scris deţinătorii de terenuri care nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 2 să ia măsuri pentru ca terenurile să fie lucrate în termen de cel mult 2 luni de la data primirii somaţiei.
(4) În situaţia în care se constată că în urma somaţiei terenul verificat este în continuare nelucrat, sancţiunea prevăzută la art. 3 alin. (1) se aplică prin dispoziţia reprezentanţilor Direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, precum şi prin dispoziţia reprezentanţilor centrelor judeţene ale Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, iar sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) se fac venit la bugetul de stat.
Art. 6
(1) Procedura de verificare, constatare şi sesizare privind nerespectarea dispoziţiilor art. 2 se elaborează de către APIA pentru terenurile agricultorilor care fac obiectul cererilor de plată pe suprafaţă şi de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru celelalte terenuri, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 7
Deţinătorii de terenuri atribuite în folosinţă în condiţiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu dau curs somaţiei prevăzute la art. 5 alin. (3), pe lângă sancţiunea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi (2) pierd şi dreptul de folosinţă asupra terenurilor. Adică terenul agricol „nelucrat” nu numai ca va fi amendat ci va fi şi confiscat dacă ţăranul „persistă în greşeală”. Şi, bineînţeles, nu se spune, dar terenul va fi dat în folosinţă celui care va putea să îl lucreze; adică… unii şi alţii pe care îi ştim cu toţii.
Art. 8
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin specialişti împuterniciţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale va verifica anual modul în care conducătorii instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b), respectă dispoziţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4).
(2) Procedura de verificare a modului în care conducătorii instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) au respectat prevederile art. 5 alin. (3) şi (4) se elaborează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 9
Se exceptează de la prevederile art. 3:
a) deţinătorii ale căror terenuri şi-au pierdut capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice prin degradare şi poluare;
b) deţinătorii terenurilor afectate de calamităţi naturale;
c) deţinătorii de terenuri care şi-au pierdut capacitatea de muncă, dovedită pe bază de documente medicale, din cauză de bătrâneţe, forţă majoră, sau din alte motive neimputabile deţinătorilor de teren; Ei, aici suntem chiar curioşi ce va scrie un medic de familie într-o asemenea „Scutire”…
d) deţinătorii terenurilor din categoria de folosinţă „curţi construcţii”;
e) deţinătorii terenurilor cu destinaţie forestieră; E bine totuşi că nu obligă proprietarii de păduri să cosească iarba printre copaci…
f) deţinătorii terenurilor aflate permanent sub ape. Asta ar fi fost chiar culmea; să fii obligat să umbli pe sub apă ca să coseşti stuful sau alte plante acvatice…
Art. 10
Articolele 74 – 76 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare se abrogă.

Faţă de cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pe care îl supunem spre adoptare.


MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Valeriu TABĂRĂ

Avizăm favorabil,
MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
ConstantinTraian IGAŞ

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Gheorghe IALOMIŢIANU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Cătălin Marian PREDOIU

Niciun comentariu: