SCDR

Statutul sindicatului


Denumirea Sindicatului este: ’’CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMÂNIA’’.
            Membrii Sindicatului pot fi: agricultori, persoane care prestează servicii către agricultori, persoane care transportă, depozitează, prelucrează şi comercializează produse agricole.
            Scopul Sindicatului este să sprijine membrii săi în exercitarea profesiunii în scopul ridicării nivelului de trai material şi spiritual al acestora prin:
a. înfiinţarea de asociaţii specializate privind cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultură, apicultură şi creşterea animalelor;
b înfiinţarea de cooperative pentru depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole;
c. înfiinţarea unei cooperative de credit agricol;
d. înfiinţarea unor centre zonale pentru consultanţă de specialitate, asistenţă contabilă şi juridică.
Sediul Sindicatului este în satul Priponeşti de Jos, nr.3, comuna Priponeşti, judeţul Galaţi.
Calitatea de membru al Sindicatului se dobândeşte prin cerere scrisă adresată preşedintelui Sindicatului şi care trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele, profesia, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, CNP şi semnătura solicitantului.
Calitatea de membru al Sindicatului încetează prin cerere scrisă adresată Preşedintelui Sindicatului şi care trebuie să cuprindă următoarele: numele şi prenumele, profesia, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, CNP şi semnătura solicitantului.
Membrii care se retrag din Sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie sau a sumelor or bunurilor donate.
Dacă un membru nu respectă statutul sau regulamentul de funcţionare, conducerea Sindicatului poate hotărî, pe baza unui raport scris prezentat de Comisia de disciplină a Sindicatului, încetarea calităţii de membru al persoanei în cauză.

Drepturile membrilor
Membrii au dreptul de a se retrage din Sindicat fără a avea obligaţia de a arăta motivele.
Membrii au dreptul să fie informaţi despre activitatea Sindicatului prin intermediul centrelor zonale, judeţene şi naţionale.
Membrii au dreptul să obţină sprijinul Sindicatului în condiţiile prevăzute de Statut, Regulamentul de funcţionare şi a legilor în vigoare.
Membrii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale sindicatului cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statut, Regulamentul de funcţionare şi legilor în vigoare.

Îndatoririle membrilor
Membrii au obligaţia să respecte Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Sindicatului.
Dacă membrii Sindicatului s-au înscris într-o asociaţie sau cooperativă înfiinţate de Sindicat, au obligaţia de a respecta regulamentele de funcţionare ale acestora. Nerespectarea regulamentelor de funcţionare ale asociaţiilor şi cooperativelor înfiinţate de Sindicat poate fi sancţionată cu retragerea calităţii de membru al acestor asociaţii şi cooperative, cât şi cu pierderea calităţii de membru al Sindicatului în condiţiile prevăzute de Statut.
Cuantumul cotizaţiei o stabileşte fiecare membru pentru persoana sa. Plata cotizaţiei se poate face: lunar, trimestrial sau anual în funcţie de decizia personală a membrului. Plata cotizaţiei se face la casierii zonali respectând prevederile Regulamentului de funcţionare a Sindicatului. Neplata cotizaţiei nu atrage pierderea calităţii de membru al Sindicatului.

Organele de conducere
Biroul Central format din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar este ales de Adunarea Generală a membrilor fondatori pe o durată de cinci ani prin vot direct.
Revocarea unui membru al Biroului Central se face prin vot direct, în Adunarea Generală a membrilor fondatori, convocată la cererea a cel puţin două treimi din membri.
Biroul Central elaborează Regulamentul de funcţionare şi îl supune spre aprobare Adunării Generale a membrilor fondatori.
Biroul Central aprobă înfiinţarea de asociaţii şi cooperative prevăzute în Statut precum şi regulamentele de funcţionare ale acestora.
Biroul Central aprobă modul de utilizare a fondurilor Sindicatului şi a asociaţiilor şi cooperativelor înfiinţate de Sindicat.
Biroul Central aprobă editarea şi tipărirea publicaţiilor proprii, înfiinţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ profesional, cluburilor sportive şi formaţiilor cultural-artistice.
Biroul Central aprobă Comisiile de cenzori şi Comisiile de disciplină alese conform Statutului.
Biroul Central aprobă colaborarea cu organizaţii sindicale, asociaţii şi cooperative din România, Uniunea Europeană, şi din afara Uniunii Europene.
Biroul Central aprobă reprezentanţii zonali ai Sindicatului.
Biroul Central poate propune Adunării Generale a membrilor fondatori modificarea Statutului.
Biroul Central verifică şi avizează hotărârile birourilor judeţene ale Sindicatului.
Biroul Central poate propune Adunării Generale a membrilor fondatori dizolvarea Sindicatului în conformitate cu prevederile Statutului şi a legilor în vigoare.
Birourile judeţene sunt formate din Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar şi sunt alese de Adunările Generale ale reprezentanţilor zonali pe o durată de cinci ani prin vot direct.
Reprezentanţii zonali sunt aleşi de Adunările Generale ale membrilor din zonă, un reprezentant la o mie de membri, prin vot direct pe o perioadă de cinci ani.
Revocarea unui membru al birourilor judeţene se face prin vot direct în Adunarea Generală a reprezentanţilor zonali convocată la cererea a cel puţin două treimi din numărul acestora sau la cererea Biroul Central.
Birourile judeţene sunt obligate să pună în practică hotărârile Biroului Central şi ale Adunărilor Generale ale reprezentanţilor zonali cu respectarea prevederilor Statutului, Regulamentului de funcţionare şi a legilor în vigoare.
Birourile judeţene nu au dreptul să facă împrumuturi bancare sau să angajeze fondurile Sindicatului, asociaţiilor şi cooperativelor înfiinţate de Sindicat decât cu aprobarea Biroului Central.
            Birourile judeţene nu au dreptul să angajeze persoane în structura Sindicatului fără aprobarea Biroului Central.
Birourile judeţene nu au dreptul să impună în conducerea asociaţiilor sau cooperativelor înfiinţate de Sindicat persoane nedorite de membrii acestor asociaţii sau cooperative.
Comisiile de cenzori sunt alcătuite din trei membri aleşi prin vot direct pe o perioadă de cinci ani la Adunarea Generală a membrilor fondatori, la nivel central şi la Adunările Generale ale reprezentanţilor zonali la nivel judeţean.
Membrii Comisiilor de cenzori nu pot fi revocaţi înainte de încheierea mandatului.
Membrii Comisiilor de cenzori îşi pierd funcţia înainte de încheierea mandatului doar în cazul în care îşi pierd calitatea de membru al Sindicatului conform prevederilor Statutului.
Comisiile de cenzori au sarcina să verifice modul în care organele de conducere cât şi persoanele angajate de Sindicat îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute în Statut şi Regulamentul de funcţionare.
Comisiile de cenzori întocmesc rapoarte lunare conform Regulamentului de funcţionare pe care le depun la Birourile judeţene şi la Biroul Central privind activitatea financiară a Sindicatului cât şi a organizaţiilor economico-sociale ale acestuia.
Comisiile de disciplină sunt alcătuite din trei membri aleşi prin vot direct pe o perioadă de cinci ani la Adunarea Generală a membrilor fondatori, la nivel central şi la Adunările Generale ale reprezentanţilor zonali, la nivel judeţean.
Membri comisiilor de disciplină nu pot fi revocaţi înainte de încheierea mandatului.
Membri comisiilor de disciplină îşi pierd funcţia înainte de încheierea mandatului doar în cazul în care îşi pierd calitatea de membru al Sindicatului conform prevederilor Statutului.
Întrucât scopul înfiinţării acestui Sindicat este creşterea bunăstării materiale, spirituale şi a siguranţei membrilor săi obţinute prin muncă, cinste, corectitudine, într-ajutorare, solidaritate, ordine, disciplină şi respectarea legilor ţării, Comisiile de disciplină au următoarele sarcini:
- să explice membrilor Sindicatului prevederile Statutului şi Regulamentului de funcţionare;
- să prevină utilizarea fondurilor Sindicatului în interes personal sau de grup dacă se aduc prejudicii interesului celorlalţi membri;
- să prevină fracţionarea Sindicatului în interes personal sau de grup;
- să prevină angajarea politică a Sindicatului în interes personal sau de grup;
- să prevină în interiorul Sindicatului orice tip de discriminare bazată pe: naţionalitate, sex, vârstă, convingeri religioase sau politice;
- să înainteze un raport scris către biroul judeţean corespunzător domiciliului membrului sau membrilor implicaţi în încălcarea prevederilor Statutului sau Regulamentului de funcţionare şi Biroului Central, semnat de cel puţin un membru al Comisiilor de disciplină.
- Biroul Central şi Birourile judeţene au obligaţia de a ţine o evidenţă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel conform prevederilor Regulamentului de funcţionare.
            Pot fi aleşi în organele de conducere membrii ai  Sindicatului care au capacitatea de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.
            Orice membru al Sindicatului poate propune modificarea Statutului fie adresându-se direct Biroului Central, fie în cadrul Adunărilor Generale al membrilor fondatori sau ale reprezentanţilor.
Adunarea Generală a membrilor fondatori poate aproba modificarea Statutului prin votul direct a cel puţin două treimi din membri.
Adoptarea hotărârilor în Adunarea Generală a membrilor fondatori şi în Adunările Generale ale reprezentanţilor se face prin vot direct cu majoritate simplă. Fac excepţie situaţiile prevăzute explicit în Statut.
În cadrul Biroului Central şi al Birourilor Judeţene hotărârile se iau prin majoritate simplă.
Patrimoniul iniţial este compus din contribuţia membrilor fondatori şi este în valoare de
Prin Statut este interzisă divizarea Sindicatului.
Dizolvarea Sindicatului poate fi hotărâtă doar prin votul deschis a cel puţin două treimi din numărul membrilor fondatori şi două treimi din numărul reprezentanţilor zonali, exprimat în Adunările Generale.
În cazul în care Sindicatul este dizolvat conform prevederilor Statutului, patrimoniul său se transmite astfel:
1.                   patrimoniul iniţial compus din contribuţia membrilor fondatori se restituie acestora;
2.                   organizaţiile economico-sociale înfiinţate de Sindicat devin independente şi proprietare de drept a propriului patrimoniu, împărţit sub formă de acţiuni, în mod egal,  membrilor organizaţiei respective;
3.                   fondurile rămase vor fi donate Caselor de copii din România prin intermediul Cooperativei de Credit Agricol înfiinţate de Sindicat;
4.                   bunurile date în folosinţă de către Statul român vor fi restituite acestora;

Patrimoniul Sindicatului
Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Sindicatului vor fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat conform Statutului şi Regulamentului de funcţionare, fără a putea fi împărţite între membri.
Bunurile mobile şi imobile primite de Sindicat cu titlu gratuit intră în patrimoniul Sindicatului şi vor fi folosite conform prevederilor Statutului şi Regulamentului de funcţionare.
Patrimoniul asociaţiilor specializate privind cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, legume, fructe, flori, viticultură, apicultură şi creşterea animalelor constituite cu ajutorul Sindicatului de către membri interesaţi este proprietatea exclusivă a acestor membri conform statutului propriu de înfiinţare şi a legilor în vigoare.
Patrimoniul cooperativelor sau asociaţiilor pentru depozitarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole înfiinţate cu ajutorul Sindicatului de către membrii interesaţi este proprietatea exclusivă a acestor membri conform Statutului propriu de înfiinţare şi a legilor în vigoare.
Cooperativa de Credit Agricol înfiinţată de Sindicat face parte din patrimoniul Sindicatului.
Editarea şi tipărirea publicaţiilor proprii în vederea creşterii nivelului de cunoaştere al membrilor săi şi pentru apărarea interesului acestora face parte din patrimoniul Sindicatului.

Atribuţiile Sindicatului
Pentru apărarea intereselor proprii, care sunt şi interesele României, Sindicatul va folosi toate mijloacele permise de legile României şi al Uniunii Europene.

Dispoziţii finale
Calitatea de membru fondator al Sindicatului ’’CULTIVATORII DIRECŢI DIN ROMÂNIA’’ poate fi dobândită şi ulterior şedinţei de constituire.
Dobândirea calităţii de membru fondator se poate obţine, la propunerea birourilor judeţene sau a Biroului Central, de către membri care au contribuţii deosebite în activitatea Sindicatului.
Admiterea ca membru fondator se face în Adunarea Generală a membrilor fondatori prin vot direct cu majoritate simplă.


Structura organizatorica a Sindicatului