INAC-CDRINAC este o articulatie a Sindicatului Agricultorilor "Cultivatorii Directi din Romania" 

INAC si-a incheiat activitatea in luna august 2013 Cei care doresc sa ne sprijine financiar, pot dona 2% din impozitul platit catre stat anul trecut. Procedura este simpla: completati declaratia 230 pe care o gasiti aici, sau ne trimiteti un mail la inaccdr@yahoo.com iar noi va trimitem formularul impreuna cu instructiunile de completare si alte informatii utile.


Ce inseamna 2% ?

Prin completarea Declaratiei 230 si depunerea ei la Administratia Fiscala din localitatea dumneavoastra, redirectionati 2% din profitul platit catre stat anul trecut catre o organizatie non-profit.
De ce e bine sa faceţi asta?
- Nu vă costă nimic!
- Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public - deci al dvs.!
- Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează în acel domeniu.
- Vă puteţi asigura că acei bani rămân în comunitatea dvs. direcţionându-i către o organizaţie locală.
- Puteţi ajuta oameni în nevoie direcţionând 2% către o organizaţie care lucrează pentru ei!

Pentru alte tipuri de donatii, colaborari sau parteneriate nu ezitati sa ne contactati la adresa de mail mai sus mentionata.

Va multumim pentru sprijin si credem ca impreuna cu dumneavoastra actiunea noastra va avea succes.


STATUTUL ASOCIAŢIEI, 

 „INSTITUTUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ 
PENTRU CETĂŢENI”
   
Capitolul I

Constituire – denumire – forma juridică

          Subsemnaţii:
- MANOLE BENIEAMIN,
- MANOLE SILVIU,
- FILIMON CĂTĂLIN,
  
Am hotărât de comun acord să înfiinţăm asociaţia fără scop patrimonial, cu denumirea de „INSITITUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ PENTRU CETĂŢENI”, numita în continuare „INAC”, asociaţie fără scop lucrativ, ca articulaţie a unui sistem unitar de reprezentare a agricultorilor şi a mediului rural.
Am hotărât să înfiinţăm o asociaţie în scopul îndeplinirii unui interes general nepatrimonial constând în promovarea valorilor culturale, morale, civice şi economice ale agricultorilor care intervin pe filiera produselor agricole de la producător la consumator cât şi a tuturor celor care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural.
          În conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări, prin Legea nr. 246/2005, am hotărât de comuna acord înfiinţarea unei asociaţii ce-şi va desfăşura activitatea sub denumirea INSTITUTUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ PENTRU CETĂŢENI denumită în continuare, în prezentul statut, asociaţie sau prescurtat INAC.
          Prezenta asociaţie va dobândi personalitate juridică din momentul înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Tecuci.

CAPITOLUL II

Sediul şi durata funcţionării

          INAC are sediul în mun. Tecuci, jud. Galaţi, înfiinţată să funcţioneze pe termen nedeterminat, este o asociaţie apolitică, democratică şi autonomă care afirmă importanţa întreprinderii agricole individuale şi asociate.
          Durata de funcţionare poate fi modificată în baza hotărârii Adunării Generale a asociaţilor.
  
CAPITOLUL III

Patrimoniul

          Patrimoniul social al asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 500 lei RON.
          Patrimoniul iniţial al asociaţiei poate fi completat cu venituri obţinute de asociaţie.
          Veniturile asociaţiei provin din:
- cotizaţiile membrilor;
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
- dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
- venituri realizate din activităţi economice directe;
- donaţii, sponsorizări sau legate;
- resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
- alte venituri prevăzute de lege;
  
CAPITOLUL IV

Scopul şi obiectivul asociaţiei

          Susnumiţii, am hotărât, de comun acord, să înfiinţăm asociaţia, fără scop patrimonial, cu denumirea de INAC.
          Institutul Naţional de Asistenţă pentru cetăţeni, s-a înfiinţat prin voinţa de asociere a membrilor sus-amintiţi, respectiv: Manole Benieamin, Manole Silviu şi Filimon Cătălin şi are următoarele scopuri:

- tutelarea şi dezvoltarea agriculturii, reprezentarea agricultorilor, a întreprinderilor agricole şi a diferitelor forme de asociere şi a oricărei persoane care activează pentru progresul agriculturii;
- promovarea alianţelor necesare pentru inserarea drepturilor de întreprindere agricolă între drepturile cetăţeneşti, ca valori indispensabile a întregii societăţi;
- afirmarea dreptului la libera iniţiativă antreprenorială ca mijloc pentru recunoaşterea şi întărirea dreptului la muncă, la siguranţă socială, la sănătate şi la pensie;
- dezvoltarea şi valorificarea lumii satului în general, sub toate aspectele sale, productive, teritoriale, ambientale, sociale şi culturale;
- negocierea acordurilor şi contractelor colective de muncă.
         
          Pentru realizarea acestor obiective, INAC desfăşoară următoarele activităţi:
- promovează politici agricole, economico-sociale, ambientale şi teritoriale pentru a susţine şi favoriza dezvoltarea întreprinderilor agricole în cadrul sistemului economic şi social, naţional şi comunitar, respectând cetăţenii, teritoriul, mediul înconjurător şi peisajul;
- favorizează realizarea de acorduri cu caracter economic, sectorial, intersectoriale şi teritoriale, în interesul întreprinderilor agricole;
- promovează forme de autoguvernare între producătorii agricoli cu referire în particular la cooperative şi asociaţii, susţinând dezvoltarea şi eficienţa gestiunii economice şi favorizând participarea şi controlul asociaţilor;
- promovează politici şi participă la iniţiative de programare economică şi teritorială, valorificând metodele armonizării şi într-ajutorării;
- promovează accesul tinerilor în sectorul agricol şi colaborarea între generaţii pentru dezvoltarea armonioasă a mediului rural şi s societăţii.
- promovează şi organizează iniţiative de mobilizare sindicală pentru tutelarea intereselor propriilor membri, respectând principiile de egalitate şi non-violenţă; promovează un proces de agregare a agriculturii româneşti şi se implica în constituirea de înţelegeri şi coordonări cu alte organizaţii;
          - urmăreşte unitatea  între organizaţiile profesionale agricole ca mijloc pentru afirmarea valorii agriculturii şi a garantării de noi drepturi pe plan economic şi social a agricultorilor şi a întreprinderilor agricole; promovează şi furnizează, prin intermediul societăţilor, organizaţiilor şi instituţiilor constituite în acest scop, servicii de consultanţă, asistenţă, informare şi suport pentru adoptarea inovaţiilor;
          - promovează îmbunătăţirea asistenţei sociale, de pensii şi asistenţă medicală în favoarea agricultorilor, a membrilor, familiilor acestora şi, în general, a tuturor cetăţenilor, folosind propriile structuri;
          - acţionează în sensul concertării cu instituţiile naţionale, europene şi internaţionale care guvernează politicile de cooperare, re-echilibru şi de dezvoltare; dezvoltă strategii de relaţii cu organizaţiile agricole care acţionează pentru un progres general de reforme agricole;
          - promovează şi susţine creşterea competenţei şi calificării profesionale a tuturor celor care operează în agricultură, în filierele agro-alimentare şi în mediul rural, utilizând chiar propriile organizaţii naţionale şi teritoriale şi afirmând importanţa şi valoarea formării profesionale pe toată durata vieţii;
          - organizează conferinţe, cercetări, seminarii de studiu, forum, etc. pentru a favoriza creşterea cunoştinţelor şi confruntarea poziţiilor între instituţii, organizaţii şi cetăţeni, chiar şi pe teme cu caracter general;
          - promovează colaborarea cu instituţii şi organizaţii internaţionale, pentru a realiza politici economice şi sociale îndreptate către tutelarea intereselor agricultorilor şi lumii satului;
          - directiva în cooperarea internaţională prin asociaţii nonguvernamentale constituite în acest scop;
          - constituie structuri organizatorice capabile sa îndeplinească operaţiuni economice, financiare şi imobiliare;
          - îşi asumă participarea şi promovează constituirea de societăţi, asociaţii şi organizaţii de orice natură juridică;
          - desfăşoară activităţi editoriale;
          - exercită orice altă funcţie şi mandat care îi sunt conferite de lege, regulament sau dispoziţie;
          - poate înfiinţa birouri de reprezentare şi structuri organizatorice proprii în celelalte State ale Uniunii Europene şi la nivel naţional.
  
CAPITOLUL V

Conducerea şi controlul asociaţiei

Organele Asociaţiei sunt:
-         adunarea generală;
-         consiliul director;
-         comisia de cenzori;
-         comisia de disciplină;
Aceasta structură organizatorică este valabilă: la nivel local, judeţean şi cu competenţele corespunzătoare cadrului de desfăşurare a activităţii Asociaţiei.
          Asociaţiile judeţene sunt formate din asociaţii care îşi au întreprinderea sau sediul sau domiciliul sau reşedinţa în respectivul teritoriu judeţean.
          Asociaţiile judeţene au propriile statute, au autonomie juridică, administrativă şi financiară şi exclusivă responsabilitate patrimonială pentru obligaţiile asumate.

          - ADUNAREA GENERALĂ

          Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
          Competenţa adunării generale cuprinde:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
- alegerea membrilor comisiei de cenzori;
- alegerea membrilor comisiei de disciplină;
- înfiinţarea de filiale şi de structuri aşa cu sunt stabilite în statut;
- modificarea actului constitutiv şi al statutului;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
- adunarea generală hotărăşte aderarea Asociaţiei la o federaţie cu activitate compatibilă cu a sa, prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor asociaţi;
- orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.
          Adunarea generală a asociaţilor se întruneşte lunar la nivel local, trimestrial la nivel judeţean şi anual la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentului Intern de Funcţionare şi are drept de control permanent asupra consiliului director şi a comisiei de cenzori.
          La nivel local, la adunarea generală pot participa toţi asociaţii.
          Adunarea generală locală alege delegaţii pentru adunarea generală la nivel judeţean conform prevederilor Regulamentului Intern de Funcţionare.
          Adunarea generală la nivel judeţean este formată din: delegaţii desemnaţi la nivel local, preşedinţii organizaţiilor locale şi reprezentanţii zonali.
          Adunarea generală la nivel naţional este alcătuită din delegaţii desemnaţi la nivel judeţean conform Regulamentului Intern de Funcţionare şi de preşedinţii Asociaţiei la nivel judeţean.
          Data şi locul desfăşurării adunării generale a asociaţilor se anunţă membrilor, înainte cu cel puţin 5 zile la nivel local, 15 zile la nivel judeţean şi 30 de zile la nivel naţional.

-         HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
          Hotărârile adunării generale, contrar legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data caând a avut loc şedinţa.

-         CONSILIUL DIRECTOR

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limitele a cel mult o treime din competenţa sa.
În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
- îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
          Consiliul director este format din: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, aleşi de adunarea generală prin vot direct, pe o perioada de 5 ani.

          Atribuţiile Preşedintelui:
- elaborează strategia asociaţiei;
- încadrarea activităţii Asociaţiei în legislaţia românească şi europeană privind agricultorii şi organizaţiile agricultorilor;
- promovează relaţii interne şi internaţionale;
- aprobă statutele asociaţiilor şi cooperativelor organizate sub tutela Asociaţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege, în Statut sau în regulamentul Intern de Funcţionare.

          Atribuţiile vicepreşedintelui:
- rezolvă problemele organizatorice;
- ţine evidenţa membrilor;
- urmăreşte încasarea cotizaţiei;
- urmăreşte utilizarea fondurilor;
- organizează instruirea Reprezentanţilor zonali şi supraveghează modul de funcţionare a sediilor Reprezentanţilor zonali;
- răspunde de editarea materialelor Asociaţiilor şi de distribuirea acestora;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, în Statut sau în Regulamentul Intern de Funcţionare.

          Atribuţiile secretarului:
- răspunde de înregistrarea şi arhivarea documentelor Asociaţiei;
- răspunde de înregistrarea şi arhivarea corespondenţei Asociaţiei;
- răspunde de înregistrarea şi arhivarea documentelor Comisiei de cenzori;
- răspunde de înregistrarea şi arhivarea documentelor Comisiei de disciplină;
- supraveghează elaborarea, selectarea şi editarea materialelor Asociaţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege, în Statut sau în Regulamentul Intern de Funcţionare.

          COMISIA DE CENZORI este formată dintr-un număr de trei persoane, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii, aleşi de adunarea generală prin vot direct, pe o perioadă de 5 ani.
          Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
          În realizarea competenţei sale comisia de cenzori:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
- poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

          COMISIA DE DISCIPLINĂ este alcătuită din trei membri aleşi de adunarea generală prin vot direct, pe o perioadă de 5 ani.
          Membrii comisiei de disciplină nu pot fi revocaţi înainte de încheierea mandatului.
          Membrii comisiei de disciplină îşi pierd funcţia înainte de încheierea mandatului doar în cazul în care îşi pierd calitatea de membru al Asociaţiei conform prevederilor Statutului.
          Întrucât scopul înfiinţării acestei Asociaţii este creşterea bunăstării materiale, spirituale şi a siguranţei membrilor săi obţinute prin: muncă, cinste, corectitudine, într-ajutorare, solidaritate, ordine, disciplină şi respectarea legilor în vigoare, comisia de disciplină are următoarele sarcini:
- să explice membrilor Asociaţiei prevederile Statutului şi Regulamentul Intern de Funcţionare;
- să prevină utilizarea patrimoniului Asociaţiei în interes personal sau de grup;
- să prevină angajarea politică a Asociaţiei în interes personal sau de grup;
- să prevină în interiorul Asociaţiei orice tip de discriminare bazată pe: naţionalitate, sex, vârstă convingeri religioase sau politice;
- să înainteze un raport scris Consiliului director judeţean, corespunzător domiciliului membrului sau membrilor implicaţi în încălcarea prevederilor Statutului sau regulamentului Intern de Funcţionare şi Consiliului director naţional, semnat de cel puţin un membru al Comisiei de disciplină.
  
                                                       CAPITOLUL VI

Dobândirea şi pierderea calităţii de membru al Asociaţiei

          Calitatea de membru fondator se dobândeşte prin semnarea actului constitutiv al Asociaţiei şi al prezentului statut.
          După constituire, în asociaţie pot fi primiţi noi membri, persoane fizice sau juridice, pe baza unei cereri de aderare la Asociaţie, adresate Preşedintelui Asociaţiei, care să cuprindă toate datele de identificare ale noului membru asociat, numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul social, profesia sau obiectul de activitate, seria şi nr. cărţii de identitate, codul numeric personal sau codul fiscal şi semnarea noului asociat.
          Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:
- deces;
- retragere;
- excludere.
          Asociaţii excluşi, retraşi sau moştenitorii celui decedat nu au nici un drept asupra patrimoniului social.

          Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se face prin:
- completarea, cu datele prevăzute pentru cererea de aderare, a unei cereri de retragere, adresată Preşedintelui Asociaţiei;
- încălcarea prevederilor Statutului, Regulamentului Intern de Funcţionare al Asociaţiei sau a Codului Etic al Asociaţiei, în urma unui referat al Comisiei de disciplină, semnat de cel puţin unul dintre membrii acestei comisii şi aprobat de Preşedintele naţional al Asociaţiei.
          Asociaţii care îşi pierd calitatea de membru în condiţiile prevăzute mai sus, nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizaţie, a sumelor ori bunurilor donate Asociaţiei şi nici divizarea patrimoniului Asociaţiei.
          Membrii care nu îşi achită cotizaţia stabilită de Adunarea Generală a Asociaţiei îşi păstrează calitatea de membru dar decad din toate drepturile prevăzute în Statut şi sunt eliberaţi din funcţiile deţinute în cadrul Asociaţiei, dacă le au.
         
          Drepturile membrilor:
- membrii au dreptul de a se retrage din Asociaţie fără a fi obligaţi să arate motivele retragerii;
- membrii au dreptul să fie informaţi despre activitatea Asociaţiei prin intermediul centrelor locale, zonale, judeţene  şi naţionale;
- membrii au dreptul să obţină sprijinul Asociaţiei în condiţiile prevăzute de Statut, Regulamentul Intern de Funcţionare şi a legilor în vigoare;
- membrii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în funcţii de conducere ale Asociaţiei cu respectarea condiţiilor prevăzute în Statut, în regulamentul Intern de Funcţionare şi a legilor în vigoare.

          Îndatorirea membrilor
          Membrii au obligaţia să respecte statutul şi Regulamentul Intern de Funcţionare al Asociaţiei.
Nerespectarea Statutului şi a Regulamentului Inter de Funcţionare al Asociaţiei şi al organizaţiilor înfiinţate de Asociaţie poate fi sancţionată cu retragerea calităţii de membru al acestei Asociaţii şi a organizaţiilor respective în condiţiile prevăzute în Statut.
Membrii sunt obligaţi să vireze Asociaţiei cotizaţia stabilită de Adunarea Generală.
Membrii sunt obligaţi să transmită consiliului director informaţiile cerute pentru aducerea la zi a evidenţei membrilor şi a activităţii Asociaţiei.
  
CAPITOLUL VII

Dizolvarea şi lichidarea

          Adunarea Generală, prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor, poate hotărî dizolvarea Asociaţiei, dacă:
- realizarea scopului pentru care a fost constituită Asociaţia devine imposibilă;
- imposibilitatea constituirii adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data în care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
- reducerea numărului de membri asociaţi sub limita prevăzută de lege;
- asociaţia a devenit insolvabilă.

LICHIDAREA

În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu vor fi transmise către persoane fizice.
          Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise unei persoane juridice de drept privat cu scop identic sau asemănător; această persoană juridică va fi aleasă de adunarea generală, prin vot direct cu majoritate simplă.
          Lichidatorii vor fi desemnaţi de adunarea generală, prin vot direct, cu majoritate simplă: lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legilor în vigoare.
          Mandatul Consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
          Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constituie situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.
          Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.
          Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
          Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile ale Asociaţiei.
          Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.
          Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.
          Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.
          În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
          Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
          Atât faţă de Asociaţie cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
          După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ale judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.
          Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
          Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, în termen de două luni de la terminarea lichidării.
          Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera în acest scop, un act constatator.
          Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul Asociaţiei lichidate.
          După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceara radierea Asociaţiei din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
          Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art.69 din Legea nr.246 din iulie 2005, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.