marți

Ordinul MAPDR nr. 35/2009 - modificarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica

Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 17.02.2009.

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 131.079 din 30 ianuarie 2009,
in baza prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia agricola ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,

ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abroga.


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) In fiecare an, pana la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si inregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) producatorii care desfasoara activitati de colectare din flora spontana, procesatorii si comerciantii care isi pot inregistra activitatea pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(3) Operatorii completeaza fisele de inregistrare prezentate in anexele nr. 1-7 si le depun la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti pe a caror raza isi desfasoara activitatea.
(4) Fisele de inregistrare vor fi insotite de contractul incheiat intre operator si organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare.
(5) Fisele de inregistrare a operatorilor se avizeaza si se aproba de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(6) Directorii executivi din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna prin decizie o persoana responsabila pentru inregistrarea operatorilor si desfasurarea altor activitatii din sectorul agricultura ecologica.
(7) Fisele de inregistrare aprobate sunt transmise in original operatorului, iar o copie se pastreaza la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
(8) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la sfarsitul fiecarei luni, centralizatorul operatorilor inregistrati in agricultura ecologica, al carui model este prezentat in anexa nr. 8.
(9) In situatia in care un operator administreaza una sau mai multe ferme/unitati cu locatii diferite, solicitantul va completa un set de fise de inregistrare pentru fiecare ferma/unitate.
(10) In cazul in care fisele de inregistrare nu sunt completate corect sau contin informatii neclare, se va acorda operatorului o perioada de 15 zile pentru rectificarea acestora. Daca fisele de inregistrare nu sunt remediate in termenul legal, procedura de inregistrare este anulata.
(11) In scopul verificarii informatiilor cuprinse in fisele de inregistrare, operatorul furnizeaza, la cererea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, orice alte documente necesare.
(12) In situatia in care operatorul inceteaza activitatea cu organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si a municipiului Bucuresti la care s-a inregistrat."

3. Anexele nr. 1-7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.


4. Dupa anexa nr. 7 se introduce o noua anexa, anexa nr. 8, al carei continut este prevazut in anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II.
- Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Bucuresti, 9 februarie 2009.
Nr. 35.

Niciun comentariu: