marți

Înfiinţarea grupurilor de producători


Creşterea competitivităţii sectorului agricol  şi forestier” are ca obiectiv general  creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor. 
Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol  şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare  şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.  
Contribuţia publică aferentă Măsurii 142, este de 138.855.905  euro din care: 20% - contribuţia Guvernului României;  80% - contribuţia Uniunii Europene.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 142 sunt grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie  2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare:
- Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;     
- Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările  ulterioare; 
- Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
- Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Legislaţia naţională în vigoare prevede în principal, următoarele criterii de recunoaştere ale grupului de producători:
1. Să fie persoană  juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli  şi forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole  şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:
a) planificarea  şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei  şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie  şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calităţii apelor, a solului  şi a peisajului natural, precum  şi menţinerea şi/sau promovarea biodiversitaţii.
2. Alte condiţii de recunoaştere se referă la:
a) grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
b) să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de producători;
c) dovedeşte prin evidenţa contabilă, că are înregistrată o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel puţin 10.000 euro, echivalent în lei;
d) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare  şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
e) membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea  şi funcţionarea grupului de producători.
3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători.
4. Să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.
Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.
1. Sectorul agricol:
- culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);
 - horticultură ( flori, plante ornamentale); 
 - viticultură (viţă de vie pentru vin);
 - creşterea animalelor pentru lapte; 
 - creşterea animalelor (excluzând laptele);
 - granivore (porci şi păsări);
 - mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).
2.Sectorul forestier:
 - produse lemnoase;
 - produse ne-lemnoase
Valoarea maximă a sprijinului  nerambursabil: Prin Măsura 142 se acordă sprijin public nerambursabil de 100%, suma acordată prin această măsură se calculează anual în funcţie de valoarea producţiei anuale comercializate de către grupul de producători recunoscut.
Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de  documentele justificative anexate, legate  şi opisate, astfel încât să nu se permită detaşarea  şi/sau înlocuirea acestora. 
Depunerea Dosarului cererii de finanţare. Dosarul cererii de finanţare, întocmit în două exemplare - original şi o copie - împreună cu formatul electronic al Cererii de finanţare (CD) se depune la Direcţia pentru Agricultură şi  Dezvoltare Rurală a judeţului unde are loc implementarea proiectului .
Verificarea conformităţii Cererii de finanţare  şi a  documentelor justificative, se realizează pe baza „Fişei de verificare a conformităţii”, existentă la sediul DADR-judeţean. Prin verificarea conformităţii unei Cererii de finanţare, se urmăreşte dacă : 
- este corect completată; 
- este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
- documentele justificative, anexate, sunt prezentate în două exemplare: original  şi copie, precum şi după caz, valabilitatea acestora.
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea
proiectului sunt:
1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, începând cu  data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de  procesul verbal de constatare.
2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Sau
Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.
4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.
4.1 Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită finanţarea;
Sau 
4.2  Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze  că reprezentantul legal al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.
5.  Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanţare.
6. Actul constitutiv al grupului de producători.
7. Statutul grupului de producători. 
8. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula operaţiunile cu APDRP  pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN).
                                                                                              Ec. Felecan Valerica

Niciun comentariu: